Търси съдружници за строителен проект Дизайн и обзавеждане за заведения, хотели и търговски обекти Професионален домоуправител
 

Дружество с концесионни договори

Работещо дружество със сключени договори за експлоатация на находища за инертни материали

Тип обява: Продава бизнес, Патенти и лицензи
Местоположение: близо до Бобошево
Категория бизнес: , дружество , концесии , инертни материали , находище , пясък , чакъл 
Цена: По договаряне

Обща информация:

Тел. за контакт: 00359 888 713 629 - Ради Радев

Функциониращо дружество със сключени концесионни договори и изградена инсталация за производство на инертни материали.

Описание на бизнеса:

Дружеството разполага с 17.919 дка., начин на трайно ползване производствен терен, находящ се в местност „Гарата” в землището на гр. Бобошево, заедно с построените в този парцел сгради, а именно:
- ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ, трафопост 20 кW, депа за инертни материали, пречиствателно съоръжение за отпадни води включващо два басейна за утаяване на замърсените води от промиване на инертните материали, водовземно съоръжение осигуряващо промишлена вода. Към ТМСИ има изградена автомобилна везна, електронна ТИП ВАЕ 60 тона с платформа 18 х 3 м., заедно с компютърно оборудване и потребителски софтуер „САТ 108”. Заварената мощност на захранващата линия е 106 кв. (Трансформатор 250 кв.), но допълнително е изградена нов БКТП 20/0,4 kV, 630 kV /A с КРУ, кабелна линия Ср. Н 20 kV към производствената база с Разрешение за ползване № ДК-07-03/16.02.2010 г.
- Административна сграда - общо РЗП 300 кв.м.;
- Помпена сграда със застроена площ от 22.50 кв. м., представляваща монолитна конструкция с тухлени ограждащи зидове, бетонов покрив и циментова замазка по пода;
- Работилница - 16.45 кв. м. със склад и битова сграда за работещите в производствената база.

В процес на изграждане е ТМСИ – 2 към производствена база за инертни материали. За новата ТМСИ има издадено разрешително за строеж № ....../04.09.2009 г. Техническия капацитет на ТМСИ-2 се предвижда да бъде 130 куб.м/8 часа едра фракция и 60 куб. м. /8 часа ситна фракция (пясъци). Основно машинното оборудване на ТМСИ-2 включва: вибрационен питател, вибрационно сито, класификатор, конусна трошачка ( KST 1200/80 т/ч българска) , челюстна трошачка (ЧЛТ 600/80 т/ч).
Дружеството разполага със сертификат за производствен контрол по европейските стандарти № ........ – CDP- 273 – 1/12.08.2010 г. за производство на добавъчни материали за бетон издаден от НИСИМ. Сертификатът важи за фракции както следва:
1. Дребен добавъчен материал фракция 0-4 мм
2. Едър добавъчен материал фракции 4/11.2 мм и 11.2 /22.4 мм
Както и следните разрешителни:
• Разрешително за заустване на отпадъчни води №.........../19.12.2007 г., издадено от Басейнова дирекция западнобеломорски район.
• Разрешително за водовземане №............./11.03.2011 г.
• Разрешително за съхраняване на отпадъци (заедно с програма за управление на отпадъците) № – ДО – 34 – 00 / 22.05.2009 г. издадено от РИОСВ Перник

276 оферти за бизнес

Бързо търсене

Подробно търсене

Топ предложения

Emberli Park Bar & Dinner в Лозенец, на морето

Лозенец

Emberli Park Bar & Dinner в Лозенец, на морето

Цена: 150 000 €

Център за красота и фризьорски салон в Лозенец

Лозенец

Център за красота и фризьорски салон в Лозенец

Цена: По споразумение

Бизнес имот с атрактивна локация

Силистра

Бизнес имот с атрактивна локация

Цена: 600 000 лв.